2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වයඹ පළාත් සභාවේ ආයතනයන්හි තොරතුරු නිලධාරී හා නම් කළ නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර.
අනු අංකය ආයතනය / දෙපාර්තමේන්තුවේ නම තොරතුරු නිලධාරියා ද / නම් කළ නිලධාරියා යන්න සම්පූර්ණ නම රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංකය
1 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය-ආයතන අංශය නම් කළ නිලධාරියා ආර්.ඒ.එස්. ජයතිලක මයා පළමු මහල,පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2223195
තොරතුරු නිලධාරියා අයි.කේ.එම්.එම්.එස්. ඉලංගසේකර මයා පළමු මහල,පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2222234
2 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය- ඉන්ජිනේරු අංශය නම් කළ නිලධාරියා ඩබ්.පී.ඩී.රාජමන්ත්‍රි මිය. 3 වන මහල,E ගොඩනැගිල්ල, පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2052876
තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.එස්.ජයතිලක මයා 3 වන මහල,E ගොඩනැගිල්ල, පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2227664
3 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය- මූල්‍ය කළමනාකරණ අංශය තොරතුරු නිලධාරියා පී.ඒ.එන්.කුමුදිනී මිය මූල්‍ය කළමනාකරණ අංශය,ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල 037-2231769
නම් කළ නිලධාරියා එන්.සී. කාරියවසම් මයා මූල්‍ය කළමනාකරණ අංශය,ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල 037-2231770
4 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය- පිරිස් හා පුහුණු අංශය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එම්.පී.කේ.හේරත් මිය කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකකය,වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 071-2468359
තොරතුරු නිලධාරියා එම්.ආර්.එම්.එස්.මල්ලව මිය වයඹ පුහුණු ආයතනය,මලගනේ පාර,වාරියපොල. 071-7392265
5 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය- පළාත් සැලසුම් හා මෙහෙයුම්  අංශය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.ඩබ්.එම්.එස්.දමයන්ති මිය පළාත් සැලසුම් හා මෙහෙයුම්  කාර්යාලය,පළාත් සභා සංකීර්ණය,බිම් මහල,කුරුණෑගල 037-2231767
වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.ඩී.එස්.පවිත්‍රානි මිය වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,මාළිගාව,කුරුණෑගල 037-2224043
6 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව නම් කළ නිලධාරියා බී.එම්.ජි.ඒ.බාලසූරිය මිය වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව,පළාත් සභා සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2223472
සභා ලේකම් කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා කේ.එම්.පී.ඩී.ජයම්පතී මයා සභා ලේකම් කාර්යාලය,4වන මහල,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල 071-4406155
7 වයඹ පළාත් මාර්ග අමාත්‍යංශය නම් කළ නිලධාරියා  (ලේකම්) ඒ.ඩී.අමරසිරි මයා පතුල් මහල,E ගොඩනැගිල්ල,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2233131
තොරතුරු නිලධාරියා      (සහකාර ලේකම්) එන්.වී.සෙනවරත්න මිය 037-2233808
9 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නම් කළ නිලධාරියා එස්.එච්.සිරියලතා මිය 3වෙනි මහල,පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය,කුරුණෑගල. 037-2231792
10 ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය තොරතුරු නිලධාරියා අයි.එම්.අයි.ඉලංගකෝන්     (ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්) පළමු මහල,පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2232475
    බී.එම්.නඳුන් ආර්.සම්පත්   (සහකාර ලේකම්) පළමු මහල,පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2229654   037-9171932
  නම් කළ නිලධාරියා ලේකම් එම්.ඒ.බී.වී. බණ්ඩාරණායක මයා පළමු මහල,පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2232475
13 සමූපකාර අමාත්‍යාංශය තොරතුරු නිලධාරියා ජේ.පී.යූ.එස්. රනවීර මිය සංවර්ධන නිලධාරී මාළිගාව,කුරුණෑගල 071-5917771
  නම් කළ නිලධාරියා ආර්.එම්.එ. දුල්මිණී ප්‍රේමරත්න මිය සහකාර ලේකම්  
14 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තොරතුරු නිලධාරියා ඩී.එම්.ඒ.එච්.එම්.ඩී.ඩී. උකුවෙල මිය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල 718001487
15 වයඹ පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව නම් කළ නිලධාරියා බී.එම්.යූ. සරත් කුමාර මහතා තැ.පැ 59,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල 037-2222746
තොරතුරු නිලධාරියා කේ.එම්. දිසානායක මිය තැ.පැ 59,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල 037-2222747
16 ආයූර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.පී.එන්.වික්‍රමරත්න මය වයඹ පළාත් ආයූර්වේද කොමසාරිස් කාර්යාලය,කොළඹ පාර,කුරුණෑගල. 037-3377358   071-7390509
17 සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා ජේ.එම්.පී.බණ්ඩාර මයා නව පළාත් සභා සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2223484
18 පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා එම්.ඒ.තිලකරත්න බණ්ඩාර මයා අංක 116/23, උතුරු වැව පාර,කුරුණෑගල 037-3971428
19 වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.ඩබ්.එම්.ඒ.විජේකෝන්        (පළාත් සෞඛ්‍ය තොරතුරුවේදී) පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,කුරුණෑගල 037-7393390
20 දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය-කුරුණෑගල තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.එච්.ඒ.ජී.ආර්.ප්‍රනාන්දු      (වෛද්‍ය නිලධාරි) දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය-කුරුණෑගල 037-2222278   037-2228077
21 දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය-පුත්තලම තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.ආර්.එම්.එම්.අයි.රිජපක්ෂ     (වෛද්‍ය නිලධාරි) දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,රෝහල් ගොඩනැගිල්ල,මාදම්පේ. 032-2248139
22 මුලික රෝහල- කුලියාපිටිය තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.ප්‍රභාත් ජයකොඩි    (වෛද්‍ය අධිකාරිය) මුලික රෝහල, කුලියාපිටිය 077-2648225
23 මුලික රෝහල- නිකවැරටිය තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.ආර්.එම්.ඩබ්.එස්.රත්නායක    (වැඩ බලන වෛද්‍ය අධිකාරී) මුලික රෝහල, නිකවැරටිය 037-2260261
24 මුලික රෝහල- දඹදෙණිය තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.කේ.ඒ.ආර්.පී.ජයතිලක     (වෛද්‍ය අධිකාරී) මුලික රෝහල, දඹදෙණිය 077-3915655
25 මුලික රෝහල- ගල්ගමුව තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.එච්.එම්.බී.ඒ.මුණසිංහ    (වැඩ බලන වෛද්‍ය අධිකාරිය) මුලික රෝහල, ගල්ගමුව 037-2253061
26 මුලික රෝහල- පුත්තලම තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.ආර්.නගුලනාදන්  (වැඩ බලන වෛද්‍ය අධිකාරී) මුලික රෝහල, පුත්තලම 032-2265261
27 මුලික රෝහල- මාරවිල තොරතුරු නිලධාරියා වෛ.කේ.එච්.ජී.ද සිල්වා      (වැඩ බලන වෛද්‍ය අධිකාරි) මුලික රෝහල, මාරවිල 032-2254264
28 පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව නම් කළ නිලධාරියා ජේ.එම්.ආර්.පී.ජයසිංහ මයා පළාත් සභා සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2222171
තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.පී.විතාරණ මයා පළාත් සභා සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-4698202
තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එම්.පී.කේ.හේරත් මයා පළාත් සභා සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-4698201
29 වයඹ ඉන්ජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව නම් කළ නිලධාරියා කේ.පී.පී.ශ්‍රියාලතා මෙය 2වන මහල,වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2222700   037-2233167
තොරතුරු නිලධාරියා අයි.එම්.එස්.බංඩාර මයා 2වන මහල,වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2222700   037-2233166
නම් කළ නිලධාරියා ජේ.එම්.ඩී. රත්නායක මයා 2වන මහල,වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2222700   037-2233167
තොරතුරු නිලධාරියා ඊ.එම්.එස්.බී. ඒකනායක මයා 2වන මහල,වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2222700
30 වයඹ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එඒ.ඩී.හෙට්ටිආරච්චි මයා වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 071-4413050
නම් කළ නිලධාරියා බී.කේ.ඒ.ජේ.ඒ. කුරුප්පු මයා වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 071-3667907
31 වයඹ ජනකලා පදනම තොරතුරු නිලධාරියා අයි.එම්.අයි.ඉලංගකෝන් මයා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ,වයඹ ජනකලා  පදනම,නුවර පාර,කුරුණෑගල 077-3596401
නම් කළ නිලධාරියා ඩී.එමි.තිලක් කුමාර මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ(මූල්‍ය),වයඹ ජනකලා  පදනම,නුවර පාර,කුරුණෑගල 071-6414258
තොරතුරු නිලධාරියා ජේ.ඒ.ජගත් කුමාර මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සංස්කෘතික),වයඹ ජනකලා  පදනම,නුවර පාර,කුරුණෑගල 077-0774738
32 වයඹ පරිසර අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා එස්.කේ.ලේනදුව මයා          (වැ.බ. අධ්‍යක්ෂ) මාළිගාව,කුරුණෑගල 037-2221531
නම් කළ නිලධාරියා එස්.කේ.ඒ.වන්නිආරච්චි මයා      (වැ.බ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ) මාළිගාව,කුරුණෑගල 037-2225236
33 වයඹ යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා අයි.එම්.එස්.බංඩාර මයා            (කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ) අංක95,දකුණු රවුම් පාර,කුරුණෑගල  037-2222538
නම් කළ නිලධාරියා ජේ.එම්.පී.එච්.ජයසිංහ මිය       (පරිපාලන නිලධාරි-වැ.බ) අංක95,දකුණු රවුම් පාර,කුරුණෑගල  037-2220262
34 කර්මාන්ත සේවා කාර්යාංශය තොරතුරු නිලධාරියා නීලකාන්ත වන්නිනියක මයා කර්මාන්ත සේවා කාර්යාංශය,141,නුවර පාර,කුරුණෑගල 077-78044950 037-2225795
නම් කළ නිලධාරියා ජේ.ඒ.අයි.එස්.ජයවීර මිය කර්මාන්ත සේවා කාර්යාංශය,141,නුවර පාර,කුරුණෑගල 037-2223721
35 වයඹ මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා බී.එම්.එල්.සි.බාලසූරිය මයා මාළිගාව,කුරුණෑගල 037-2225340
නම් කළ නිලධාරියා එච්.එම්.බිසෝමැණිකේ මිය      (පරිපාලන නිලධාරි) මාළිගාව,කුරුණෑගල 037-2225340
36 වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.ඒ.බී.සී.ආලෝක බංඩාර මයා     (අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්) මාළිගාව,කුරුණෑගල 071-2322901
37 සමූපකාර අමාත්‍යාංශය නම් කළ නිලධාරියා එච්.ඒ.අයි.පී.කුමාර මයා        (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ) මාළිගාව,කුරුණෑගල 071-5917771
38 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය - ප්‍රාදේශිය සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා ජේ.බී.සී.කේ.  තිලකරත්න මයා ප්‍රාදේශිය සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය, කාක්කපල්ලිය, පම්බල. 718415396
39 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය - ධීවර අංශය තොරතුරු නිලධාරියා එල්.කේ.කේ. සුරාජ් සිරිසේන මයා ධීවර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, හලාවත. 714416911
40 පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා පී.එස්. කුමාර මයා වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල. 718431702
41 පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.ඒ.ජේ.සුබසිංහ මහතා අතිරේක පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ වයඹ පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව, විල්ගොඩ පාර. කුරුණෑගල.. 037- 2231917 071 - 4484809
42 පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා ජී.ජී.ඞී.ගුණසිංහ මිය  වයඹ පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්  දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් සභා සංකීර්ණය, කුරුණෑගල. 037 - 2225205
43 නියෝජ්‍ය  ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය - පුත්තලම තොරතුරු නිලධාරියා කේ.සී.එස්.ප‍්‍රනාන්දු මිය  නියෝජ්‍ය  ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය, පුත්තලම. 071 - 8341251
44 කුරුණෑගල ප‍්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එච්.කේ.සී.පී.චන්ද්‍රසේකර මයා ප‍්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය,කුරුණෑගල. 077- 2553730    
45 පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා එම්.ඞී.එම්.අබේරත්න මයා  පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල. 077 - 2553730
46 පුත්තලම ප‍්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඊ.එම්.කේ.බී.විජයරත්න මයා. ප‍්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය, පුත්තලම. 077- 2553730
47 වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.එම්.ටී. සේනාරත්න මයා වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 372231407
තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.එස්.කේ. ජයලත් මයා වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 372222374
48 කුරුණෑගල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා ඒ.ආර්.පී. ජයතිලක මයා කුරුණෑගල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372223669
තොරතුරු නිලධාරියා යූ.එල්. සිරිමෙවන් පොඩිනිලමේ මයා කුරුණෑගල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372223539
49 කුරුණෑගල කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා වී.අයි.වී.එස්. විදානපතිරණ මිය කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය කුරුණෑගල 037-2233823 071-3417588
50 මාවතගම කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.ඩී.ඒ.එස්. ධර්මවංශ මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය මාවතගම  037-2299974 071-6788508
51 පොල්ගහවෙල කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.ඩී.ආර්. පුෂ්පකුමාරි මිය කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය පොල්ගහවෙල 037-2239389 077-6360420
52 ඉබ්බාගමුව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා බී.එම්.ඒ.යූ.බණ්ඩාරනායක මිය ඉබ්බාගමුව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372257651
තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.ඒ.එස්.පී. රත්නසේකර මිය ඉබ්බාගමුව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372259280
53 ඉබ්බාගමුව කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා එච්.එම්.එස්.ඩී. හේරත් මිය කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය ඉබ්බාගමුව  071-8061596
54 ගනේවත්ත කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා බී.ඩබ්.පී. බද්දෙවිතාන මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය ගනේවත්ත  071-8003830
55 රිදීගම කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.ඩී.එස්. ගොඩමාන්න මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය රිදීගම 072-7472326
56 මහව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එන්.එම්.ඒ.එම්.එම්. නෙත්තසිංහ මිය. මහව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372276021
තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.එම්.අරුණශාන්ත මයා. මහව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372275873
57 මහව කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා කේ.එම්.ජී. වික්‍රමරත්න කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය මහව  075-5465035
58 ගල්ගමුව කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එම්.ආර්.එච්.එස්. බණ්ඩාර කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය ගල්ගමුව  077-0401414
59 පොල්පිතිගම කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එම්.ජී. තිලකරත්න මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය පොල්පිතිගම  071-3461927
60 ගිරිබාව කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා කේ.ඩබ්.ඒ.එම්.ඩබ්.බී. ලංසකාර මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය ගිරිබාව  077-6340053
61 කුලියාපිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එම්.එම්.එන්. ස්වර්ණමාලිී මෙය කුලියාපිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372281246
තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.එස්.කේ. ජයලත් මයා කුලියාපිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372281245
62 පඩුවස්නුවර කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා ඩබ්.සී.එම්.ජේ. චන්ද්‍රසිරි මයා  කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය පඩුවස්නුවර 077-4335707
63 කුලියාටිපිට බටහිර කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඊ.එම්.ඩබ්.ටී. එදිරිසිංහ මිය කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය කුලියාටිපිට බටහිර 071-7941225
64 බිංගිරි කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඊ.එම්.ඩබ්.ටී. එදිරිසිංහ මිය කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය බිංගිරි  071-8196763
65 උකෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා      
66 ගිරිඋල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය   එච්.කේ.පී. දමයන්ති මිය ගිරිඋල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372288096
තොරතුරු නිලධාරියා එන්.එච්.ප්‍රේමවති මිය ගිරිඋල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372275676
67 පන්නල කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා සී.පී.පී.පී. පතිරණ මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය පන්නල  037-2245268
68 අලව්ව කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.එම්.ජේ.එස්. රත්නායක මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය අලව්ව  037-2280052
69 නක්කවත්ත කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.ඒ.සී.ඩී. හෙට්ටිආරච්චි මිය කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය නක්කවත්ත  037-2280052
70 නිකවැරටි කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඩී.ඩී.එස්.ඉන්ද්‍රානන්ද මයා නිකවැරටි කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372260214
තොරතුරු නිලධාරියා කේ.ඊ.එම්.ජී.ඩබ්.බණ්ඩාර මයා නිකවැරටි කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 372260354
71 නිකවැරටිය කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා ඩබ්.එම්. ජයතිලක මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය නිකවැරටිය  075-8064650 070-2790026
72 වාරියපොල කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඩී.බී.ඩී. දෙහිපාගොඩ මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය වාරියපොල  071-8197643
73 කොටවෙහෙර කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එස්.එල්.එම්. රියාස් මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය කොටවෙහෙර  071-8131343
74 කොබෙයිගනේ කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.එම්.ඩී.පී. අතපත්තු මිය කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය කොබෙයිගනේ 071-6884175
75 හලාවත කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.පී.ගුණරත්න මයා හලාවත කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 322222387
තොරතුරු නිලධාරියා එස්.එම්.ඒ.එම්.සද්ධාමංගල මයා හලාවත කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 322223457
76 ආරච්චිකට්ටුව කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා ජී.එස්. පෙරේරා මිය කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ආරච්චිකට්ටුව  071-8055363
77 හලාවත කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.එම්.ටී.එම්. ප්‍රසාද් මයා කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය හලාවත  071-5743470
78 නාත්තන්ඩිය කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.ජේ.ටී. ප්‍රනාන්දු මයා කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය නාත්තන්ඩිය  071-8371534
79 වෙන්නප්පුව කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඩී.එම්.සී. දිසානායක මයා කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය වෙන්නප්පුව  077-9952937
80 පුත්තලම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.එම්.අයි.එන්.අලිජින්නා මයා පුත්තලම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 322265321
තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.එස්.අයි.එම්. අලිජින්නා මයා පුත්තලම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 322267061
81 පුත්තලම උතුර කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය නම් කළ නිලධාරියා ඒ. අස්කා මිය කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය පුත්තලම උතුර  071-6365136
82 පුත්තලම දකුණ කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.ජී. නිමල්සිරි මයා කෝට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය පුත්තලම දකුණ  075-7089226
83 ආණමඩුව කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එම්. සිරිසේන මයා කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ආණමඩුව  071-8177541
84 පල්ලම කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එම්.ඒ.පී. සරත් කුමාර මයා කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය පල්ලම  071-8255505
85 කල්පිටිය කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එන්.එම්.ආර්.ඩී. ප්‍රනාන්දු මිය කෝට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය කල්පිටිය 071-8066898
86 වයඹ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා ඉංජි.බී.ආර්.එස්.බී.බස්නායක මයා 3 වන මහළ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2231381
නම් කළ නිලධාරියා   (අධ්‍යක්ෂ) ඉංජි.එම්.කේ.ඩී.ආර්.ටී.මල්ලවාරච්චි මයා
87 වයඹ පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා  (මූලස්ථාන ඉංජිනේරු) එම්.ඒ.බී.චන්ද්‍රෙස්න ආලෝක බංඩාර මයා පලමු මහල,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2222326
නම් කළ නිලධාරියා    (කොමසාරිස්) එම්.ඒ.මල්කාන්ති පියසේන මිය 037-2231470
88 වයඹ පළාත් කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා   (නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්) පී.ජේ.ආර්.ඒ.බී.සී.රණසිංහ මයා 1 වන මහල E ගොඩනැගිල්ල,පළාත් සභා කාර්යාලය කුරුණෑගල 037-2222297
නම් කළ නිලධාරියා   (අධ්‍යක්ෂ) පී.ඩී.ටී.විජේසිංහ මයා 037-2222719
89 වයඹ පළාත් පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරයා (පරපාලන නිලධාරි) කේ.එම්.එච්.එස්.කේ.ජයලත් මයා 1 වන මහල E ගොඩනැගිල්ල,පළාත් සභා කාර්යාලය කුරුණෑගල 037-2224075
නම් කළ නලධාරියා (අධයක්ෂක) පී.ඒ.පී.මල්ලිකා මිය
90 වයඹ පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරයා (පරපාලන නිලධාරි) වසන්ත ගුණසේකර මයා පතුල් මහල,E ගොඩනැගිල්ල,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2223841
නම් කළ නිලධාරියා (අධයක්ෂක) එම්.පී.සී.රේණුකා මිය
91 වයඹ පළාත් නිවාස හා ඉදිකිරීම් දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා (පරිපාලන නිලධාරි) ඊ.එම්.ටී.එන්.බී.ඒකනායක මයා පතුල් මහල,E ගොඩනැගිල්ල,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 071-4416435
නම් කළ නිලධාරියා(කොමසාරිස්) පී.සුමේද දේශප්‍රිය මයා 071-4431960
92 වයඹ පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නලධාරියා (සංවර්ධන නිලධාරයා) රේණුකා.පී.විජේරූප මිය 2 වන මහල,E ගොඩනැගිල්ල පළාත් සභා කාර්යාල සංකිර්ණය,කුරුණෑගල  037-2233853
නම් කළ නිලධාරයා (ලේකම්) ඒ.එච්.එම්.එස්.අබේරත්න මිය
93 වයඹ පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා (පරිපාලන නිලධාරියා   නො.48,විල්ගොඩ පාර,කුරුණෑගල 037-2229819
නම් කළ නිලධාරියා සී.පී.ලියනගේ මිය 037-2229820
94 ආයූර්වේද කොමසාරිස් කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරයා (කළමණාකරු) ඩබ්.පී.එන්.වික්‍රමරත්න මය වයඹ පළාත් ආයූර්වේද කොමසාරිස් කාර්යාලය,කොළඹ පාර,කුරුණෑගල. 037-2228408
95 පූර්ව ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා ඊ.එම්.සි.ඩී.ඊරියගම මිය ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාල පරිශ්‍රය,මාළිගාව,කුරුණෑගල 071-8041929
නම් කළ නිලධාරියා බී.එම්.පී.ආර්.බස්නායක මිය 071-3212996
ජේ.එම්.එල්.සී.ජයසූරිය මයා      (අධ්‍යක්ෂ) 071-8014398
96 පළාත්  කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) තොරතුරු නිලධාරියා එස්.බී.එස්.කේ. සේමසිංහ මහතා පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (වයඹ) කාර්යාලය,දඹුල්ල පාර,කුරුණෑගල 037-2222325
97 නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (කුරුණෑගල කාර්යාලය) තොරතුරු නිලධාරියා බී.එස්.ගුණතිලක මහතා නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ  කාර්යාලය කුරුණෑගල 037-2223100
98 නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පුත්තලම කාර්යාලය) තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.එච්.එම්.වී.වඩිගමංගාව මිය නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ  කාර්යාලය පුත්තලම 037-2265220
99 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ ගල්ගමුව කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එල්.කේ.ලියනගේ මහතා කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය,(ගල්ගමුව) 037-2254115
100 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ මහව කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඩබ්.එම්.එස්.වන්නිනායක මහතා කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය,දළාදාගම, මහව 037-3615623
101 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ වාරියපොළ කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එල්.එම්.ජිනාදරී ලංකා මිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය,මලගනේපාර,වාරියපොළ 037-3615629
102 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ ඉබ්බාගමුව කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඊ.එස්.ඩී.සමරවීර මිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය,මොරතිහ ,වරකාවැහැර 037-2251510   037-3615625
103 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ කුරුණෑගල කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා පී.සිසිර කුමාර මහතා කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය දඹුල්ල පාර,කුරුණෑගල 037-3615628
104 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ දඹදෙණිය කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා අයි.ඒ.ආර්.දමයන්ත මෙනවිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය අතුරුවලවත්ත, දඹදෙණිය 037-3615627
105 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ කුලියාපිටිය කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා එස්.ඒ.සී.සී.සුබසිංහ මිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය,කුලියාපිටිය 037-3615626
106 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ මාදම්පේ කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා බී.වී.ටී.ශ්‍යාමලී මිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය,මාදම්පේ 032-2247543   032-3297795
107 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ පුත්තලම කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා බී.වී.ටී.ශ්‍යාමලී මිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය,පුත්තලම 032-3297793
108 සහකාර කෘෂිකර්ම  අධ්‍යක්ෂ ආණමඩුව කලාප කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.එම්.ආර්.ඒ.එස්.රත්නායක මිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය,මැරුන්ගොඩ,මහඋස්වැව 032-3297793
109 වාරියපොල රජයේ ගොවිපොල තොරතුරු නිලධාරියා එස්.එම්.සී.ආර්.තිලකරත්න මයා රජයේ ගොවිපොල,මලගනේ පාර,වාරියපොල 037-3615622
110 ගල්ගමුව රජයේ ගොවිපොල තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එම්.සී.එස්.හේරත් මයා රජයේ ගොවිපොල මැදගම,මහගල්කඩවල 037-3375150
111 බීජ පරීක්ෂණාගාරය තොරතුරු නිලධාරියා එච්.කේ.සිරිල් ඇලෙක්සැන්ඉර් මයා බීජ පරීක්ෂණාගාරය,මලගනේ පාර,වාරියපොල 077-6451454
112 පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෙඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ජී.එම්.එන්.තිලකරත්න මයා වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෙඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව,නො. 4,විල්ගොඩ පාර,කුරුණෑගල 037-2223705
113 පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෙඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නම් කල නිලධාරියා (පළාත් අධ්‍යක්ෂ) වෛද්‍ය ඩබ්ලිව්.ඒ.ජේ.සුභසිංහ මයා වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෙඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව,නො. 4,විල්ගොඩ පාර,කුරුණෑගල 037-2231917
114 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය කුරුණෑගල 1 කලාපය තොරතුරු නිලධාරියා (අතිරේක පළාත් අධ්‍යක්ෂ) වෛද්‍ය ඩබ්ලිව්.සෙනවිරත්න මිය වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෙඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව,නො. 4,විල්ගොඩ පාර,කුරුණෑගල 037-3617023
115 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය කුරුණෑගල 2 කලාපය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය බි.සී.එස්.පෙරේරා මයා වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෙඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව,නො. 4,විල්ගොඩ පාර,කුරුණෑගල 037-2275198
116 නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය පුත්තලම කලාපය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එම්.ආර්.පී.එල්.ආර්.ප්‍රනාන්දු මිය වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෙඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව,නො. 4,විල්ගොඩ පාර,කුරුණෑගල 032-2251652
117 වන්නිගම ඒකාබද්ධ ගොවිපල සංවර්ධන හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.එච්.එම්.එස්.බී.අබේසිංහ මයා වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෙඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව,නො. 4,විල්ගොඩ පාර,කුරුණෑගල 037-2260081
118 කුරුණෑගල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ටී.ජී.ඩබ්.එම්.මොල්ලිගොඩ මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය,දකුණු රවුම් පාර,කුරුණෑගල 037-2222567
119 මාස්පොත පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩී.ඒ.ඩී.කහටපිටිගම මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය,කොග්ගලවත්ත,උඩබදලව,මාස්පොත 037-3972885
120 පොල්ගහවෙල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය සී.එම්.ඥනරත්න මිය  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය පොල්ගහවෙල 037-2243248
121 අලව්ව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය කේ.ඒ.පී.ඒ.බණ්ඩාර මයා  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය අලව්ව 037-2278449
122 මාවතගම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එස්.එස්.ඩබ්.බී.එම්.කේ.කේ.පුස්සැල්ල  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මාවතගම 037-2299265
123 ඉබ්බාගමුව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ආර්.එම්.එන්.ගුණසිංහ මයා  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ඉබ්බාගමුව 037-2259872
124 මල්ලවපිටිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එච්.ජී.ටී.ඩී.අමරතුංග මයා  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මල්ලවපිටිය 037-3972894
125 රිදීගම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ආර්.ඩී.ජී.ජේ.රාජකරුණා මිය  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය රිදිගම 037-2252329
126 කුලියාපිටිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එස්.ඒ.පී.සුභසිංහ මයා  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය කුලියාපිටිය   037-2281232
127 හොරොම්බාව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය පී.බී.ඒ.ජේ.වික්‍රමසූරිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය  හොරොම්බාව 037-3617666
128 කටුපොත පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ආර්.එම්.පී.කුමාරි මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය කටුපොත  037-2247002
129 පන්නල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ආර්.ඒ.එස්.ඒ.බණ්ඩාර මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය  පන්නල 037-2246010
130 දුම්මලසූරිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එච්.ජේ.එම්.එස්.කේ.ප්‍රේමසිරි මයා  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය දුම්මලසූරිය 032-2241200
131 නාරම්මල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ජේ.එම්.කිත්සිරි මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය නාරම්මල 037-2249376
132 බිංගිරිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය පී.එස්.කේ.සපුතන්ත්‍රී මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය බිංගිරිය 032-2245171
133 බමුණාකොටුව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය බී.එම්.එන්.බී.බස්නායක මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය බමුණාකොටුව 037-3618653
134 වීරඹුගෙදර පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩබ්.ඒ.එස්.ටී.වීරසූරිය මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ගිනිපෙන්ද,කළුගමුව, වීරඹුගෙදර 037-3763692
135 ගනේවත්ත පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ජී දොරටියාව මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ගනේවත්ත 037-2264807
136 වාරියපොල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එම්.පී.එස්.ආර්.ජයවීර මයා  පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය වාරියපොල 037-2267249
137 පඩුවස්නුවර පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය රුවිනි විජේසිංහ මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය පඩුවස්නුවර 037-2291186
138 කොබෙයිගනේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ජේ.එච්.එම්.එච්.එල්.ජයපද්ම මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය කොබෙයිගනේ 037-2293416
139 නිකවැරටිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩබ්.එම්.ඒ.විජයසූරිය මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය නිකවැරටිය 037-2260437
140 කොටවෙහෙර පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය බී.ටී.එච්.කේ.බියගම මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය කොටවෙහෙර 037-3613862
141 රස්නායකපුර පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එච්.එම්.ජීසී.බී.හේරත් මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය රස්නායකපුර 037-3762233
142 මහව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩී.එ්.මාපිටිය මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය දළදාගම,මහව 037-2275244
143 අඹන්පොල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එච්.පී.එස්.ඩී.පල්ලියගේ මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය අඹන්පොල 037--3615345
144 ගල්ගමුව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එල්.ඒ.එස්.අරුණෝදනී සිල්වා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ගල්ගමුව 037-2253233
145  ඇහැටුවැව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩබ්.එම්.ඩී.එස්.වන්නිනායක මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ඇහැටුවැව 037-3612965
146 ගිරිබාව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඊ.එම්.එල්.ටී.ඒකනායක මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ගිරිබාව 037-2053600
147 පොල්පිතිගම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩී.ආර්.ඩී.විද්‍යාරත්න මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය පොල්පිතිගම 037-2273020
148 හලාවත පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඒ.එන්.හේවගේ මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය හලාවත 032-2222019
149 මාරවිල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩී.ඩී.ඒ.මනමිපේරි මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මුදුකටුව,මාරවිල 032-2254262
150  මහවැව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ආර්.ඩී.එම්.එච්.මධුමාලා මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය අංක 99 ,කොස්වාඩිය,මහවැව 032-3618354
151 දංකොටුව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍යඅයි.එම්.එස්.කේ.ඉලංගකෝන් මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය දංකොටුව 031-2265723
152 පුත්තලම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය සී.ජේ.සමරසිංහ මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය පුත්තලම 032-2265213
153 වනාතවිල්ලුව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එම්.සී.කල්පනී මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය වනාතව්ල්ලුව 032-3326337
154 සේරුකැලේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එම්.අයි.ඒ.පෙරේරා මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය සේරුකැලේ 032-3329403
155 ආරච්චිකට්ටුව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ජී.චන්ද්‍රදාස මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ආරච්චිකට්ටුව 032-32955120
156 මුන්දලම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩීඑස්.පී.යු.ආර්.කුමාර මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මුන්දලම  032-2052344
157 මහකුඹුක්කඩවල පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඩී.ඩී.එන්.එල්.විමලසූරිය මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මහකුඹුක්කඩවල 032-3323360
158 කරුවලගස්වැව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඊ.ඒ.වී.ජේ.එදිරිසිංහ මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය කරුවලගස්වැව 032-2267922
159 ආණමඩුව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය පී.එම්.රත්නායක මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ආණමඩුව 032-2263442
160 නවගත්තේගම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය එම්.වයි.එච්.රාපි මයා පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය නවගත්තේගම 032-2052933
161 මාදම්පේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය පී.වී.ඒ.ඒ.ප්‍රනාන්දු මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මාදම්පේ 032-3972722
162 වෙන්නප්පුව පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය ඒ.ඩී.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය වෙන්නප්පුව 032-3972884
163 කල්පිටිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය. තොරතුරු නිලධාරියා වෛද්‍ය බී.ජී.ඒ.එස්.රශිකා මිය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය කල්පිටිය 032-3326558
164 වයඹ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා අයි.එම්.එස්.බංඩාර මයා වයඹ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව 037-2222700
වයඹ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා බී.එම්.යූ.සරත් කුමාර මයා වයඹ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව 037-2222700
වයඹ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා ඊ.එම්.එස්.බී.ඒකනායක මයා වයඹ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව 037-2222701
වයඹ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා එල්.බී.ජයරන්ජනී මිය වයඹ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව 037-2222702
165 වයඹ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව තොරතුරු නිලධාරියා එච්.එම්.පී.එල්.හේරත් මයා වයඹ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය 037-2223901
166 වයඹ ජනකලා පදනම තොරතුරු නිලධාරියා ජී.එච්.පියසේන මහතා නුවර පාර,කුරුණෑගල 037-2223720
167 වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා ඊ.එම්.සී.පී.ඒකනායක මාළිගාව,කුරුණෑගල 037-2225210
168 වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා ඩී.එම්.රමණි දසනායක මාළිගාව,කුරුණෑගල 037-2225211
169 මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.එම්.ටී.නිලුෂා මදුවන්ති මෙනවිය මාළිගාව,කුරුණෑගල 037-2225340
170 කර්මාන්ත සේවා කාර්යාංශය තොරතුරු නිලධාරියා සරෝජනී මුතුනායක 141,නුවර පාර,කුරුණෑගල 037-2223721-3   0777284942
තොරතුරු නිලධාරියා ජයන්ත විජේකෝන් 071-1394606
  තොරතුරු නිලධාරියා අජිත් විධානපතිරණ 077-7709774
171 නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉංජිනේරු සේවා)අංශය තොරතුරු නිලධාරියා ආර්.එම්.එන්.එස්.රත්නායක මිය නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉංජිනේරු සේවා)අංශය,e ගොඩනැගිල්ල,වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,කුරුණෑගල 037-2227664
172 මූල්‍ය කළමණාකරන අංශය තොරතුරු නිලධාරියා බී.එම්.ඩී.කේ.ජයසිංහ මිය වයඹ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය  037-2223332
173 වයඹ පළාත් සැලසුම් හා මෙහෙයුම් කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඩී.එම්.සී.කේ.දිසානායක මිය වයඹ පළාත් සැලසුම් හා මෙහෙයුම් කාර්යාලය,පළාත් සභා  සංකීර්ණය,කුරුණෑගල. 037-2225044
174 සභා ලේකම් කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරියා ඒ.එච්.එම්.තිලකරත්න සභා ලේකම් කාර්යාලය,4වන මහල,පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල 037-2223615   077-3939250