පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
තොරතුරු නිලධාරින් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව
අනු.අං ආයතනය/ දෙපාර්තමේන්තුව නම්කල නිලධාරියාද තොරතුරු නිලධාරියාද වන වග නිළධාරියා රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංකය ෆැක්ස්/ ඊ මේල්
1 කොබෙයිගනේ ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි අයි.ජී.නවරත්න බංඩා ප්‍රාදේශීය සභාව, කොබෙයිගනේ 071-8014966 kobeiganeps@yahoo.com
තොරතුරු නිලධාරි අයි.පී.අදේශීකා ජයරත්න මිය 071-3529069
2 වාරියපොල ප්‍රා.ස නම්කල නිලධාරි වයි.එම්.සේනානායක මයා ප්‍රාදේශීය සභාව,වාරියපොල 071-81197493 pwariyapola@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරි ආර්.එම්.කේ.රෑපසිංහ 071-4443688
3 ගල්ගමුව ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි යූ.එම්.ඩී.කුමාරිහාමි මිය ප්‍රාදේශීය සභාව, ගල්ගමුව 037-2253075 galgamuwaps@yahoo.com
තොරතුරු නිලධාරි අයි.එම්.සීකේ.කඳුරුවැව
4 වෙන්නප්පුව ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි එම්.ටී.සී.එස්. පෙරේරා මිය ප්‍රාදේශීය සභාව, වෙන්නප්පුව 031-3312429 wennppuwaps@gmail.com
නම්කල නිලධාරි එම්.ඒ.එම්.පී. පෙරේරා මිය
5 කරුවලගස්වැව ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි ආර්.එම්.බී.අයි.රත්නායක මයා ප්‍රාදේශීය සභාව, කරුවලගස්වැව 032-2267917 karuwalagaswewaps@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරි එච්.එම්.එන්.එස්.හේරත් මයා
6 පඬුවස්නුවර ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි ඒ.එම්.එම්.එන්.අතපත්තු මිය ප්‍රාදේශීය සභාව, පඬුවස්නුවර,හෙට්ටිපොල 037-2291075 panduwasps@gmail.com
7 හලාවත ප්‍රා.ස නම්කල නිලධාරි ආර්.ජේ.එස්.හේමලතා මිය හලාවත ප්‍රා.ස, මාදම්පේ 032-2247675 chillawprasa@yahoo.com
තොරතුරු නිලධාරි ඩබ්.පී.එස්.එන්.විජේසංහ මිය
තොරතුරු නිලධාරි ඩබ්.එම්.ආර්.වන්නිනායක මයා
8 කුලියාපිටිය ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි එම්.එම්.කල්‍යාණි මිය බෝහිංගමුව ,කුලියාපිටිය 077-1561400 kuliyaps@yahoo.com
තොරතුරු නිලධාරි ජේ.එම්.එස්.ජයසිංහ 071-8129473
තොරතුරු නිලධාරි ආර්.එස්.බී.දිසානායක 071-8665873
තොරතුරු නිලධාරි ඩබ්.එම් අබේසිංහ මයා 077-9655459
9 වනාතවිල්ලුව ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි ඩබ්.එච්.ශානිකා සෙව්වන්දි මිය ප්‍රාදේශීය සභාව,වනාතවිල්ලුව 032-3297933 wanathps@gmail.com
10 ඉබ්බාගමුව ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි ඩී.ඩී.පී.එම්.කළුආරච්චි මිය පාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව 071-4905143 ibbaps@gmail.com
11 නාත්තණ්ඩිය ප්‍රා.ස නම්කල නිලධාරි කේ.පී.චන්දන කුමාර මයා ප්‍රාදේශීය සභාව,නාත්තණ්ඩිය 032-2254276 naththandiyaps@yahoo.com
තොරතුරු නිලධාරි එම්.ඒ.කේ.නාලිනී.සිරිසේන මිය
තොරතුරු නිලධාරි වයි.එල්.එන්.කුමුදුනී මිය
තොරතුරු නිලධාරි මයා විජේසූරිය මිය
12 පන්නල ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි එම්.එල්.ඩී.පී.කේ.ලියනගේ ප්‍රාදේශීය සභාව,පන්නල 037-2246069 pannalaps@gmail.com
13 නවගත්තේගම ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි ආර්.එම්.ආර්.කේ.රත්නායක මිය  ප්‍රාදේශීය සභාව,නවගත්තේගම 071-5286421 nawapra@gmail.com
14 පොල්පිතිගම ප්‍රා.ස නම්කල නිලධාරි ආර්.එම්.ටී.කේ.රත්නායක මයා ප්‍රාදේශීය සභාව, පොල්පිතිගම 077-6307862 polpithigamaps@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරි එච්.ඒ.එන්.ආර්.හපුආරච්චි මිය 071-2967916
තොරතුරු නිලධාරි බී.එම්.එස්.එස්.බණ්ඩාර මයා 076-5262411
15 කුලියාපිටිය න.ස තොරතුරු නිලධාරි කේ.කේ.යූ.ජේ.එන්.පෙරේරා මයා නගර සභාව,කුලියාපිටිය 037-2281275 kuliyauc@gmail.com
16 මාවතගම ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි එන්.ඩී.පී.කුලසූරිය රඹුක්කන පාර, මාවතගම 071-7865039 mawathagamaps@gmai.com
17 උඩුබද්දාව ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි අයි.ඒ.පී. එස්. සමරසිංහ මිය ප්‍රාදේශීය සභාව,උඩුබද්දාව 037-4947089 037-2286577
තොරතුරු නිලධාරි ඒ.ඒ.නිරෝෂා ජයන්ති මිය
18 ගිරිබාව ප්‍රා.ස නම්කල නිලධාරි ඩබ්.එම්.අයි.පී.සී.කේ.වාසල මිය ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය සභාව,තඹුත්ත 071-6351000 giribawaps@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරි ඩබ්.ඒ.කේ.කාංචනා මිය 070-2602796
තොරතුරු නිලධාරි ඩී.එම්.එන්.ඩී.දිසානායක මිය 071-1772938
19 රිදීගම ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි එම්.කේ.අනුර සිරිවර්ධන මයා ප්‍රාදේශීය සභාව,රිදීගම 077-3129497 psrideegama@gmail.com
නම්කල නිලධාරි රසිකා මධුවන්ති මිය 072-5097617
20 ආණමඩුව ප්‍රා.ස නම්කල නිලධාරි කේ.ජී.එස්.එන්.ගුණරත්න මිය ප්‍රාදේශීය සභාව, ආණමඩුව 032-2263275 anamaduwaps@ymail.com
තොරතුරු නිලධාරි පී.එම්.ජීවන් ප්‍රියදර්ශන 
21 කුරුණෑගල න.ස. තොරතුරු නිලධාරි ඊ.බී.පී.දර්ශනී මිය මහ නගර සභාව, කුරුණෑගල 072-5099612  
තොරතුරු නිලධාරි ආර්.පී.කමිත්‍රා මිය 071-4542224  
තොරතුරු නිලධාරි වෛද්‍ය ආර්.එම්.එස්.රත්නායක මිය 077-3490823 dpathmasiribandara@yahoo.com
තොරතුරු නිලධාරි ආර්.ඒ.එන්.ඒ.බණ්ඩාර මයා 071-2448808 nalakaarjuna1983@gmail.com
22 ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි එස්.ඒ.ඩී.සරත් කුමාර මයා ප්‍රාදේශීය සභාව,ආරච්චිකට්ටුව 032-2259783 arachchikattuwa.ps@gmail.com
නම්කල නිලධාරි ඩී.එම්.ඩී.දසනායක මෙය
23 පුත්තලම ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි ඒ.එම්.ඒ.අසීර් මයා පුත්තලම ප්‍රා. සභාව,මදුරන්කුලිය 077-5568272  
තොරතුරු නිලධාරි එස්.ඒ.සුපුන් සමීර මයා 076-7920717 sameerasasupun@gmail.com
24 නිකවැරටිය ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි ඩබ්.එම්.එම්.සී.වන්නිනායක මයා ප්‍රාදේශීය සභාව,නිකවැරටිය   nikaweratiyaps@yahoo.com
25 නාරම්මල ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි පී.පී.ඩී.රුවිනි නිසංසලා ප්‍රාදේශීය සභාව,නාරම්මල 037-2249275 narammalaps@gmail.com
26 පොල්ගහවෙල ප්‍රා.ස නම්කල නිලධාරි ඒ.එම්.සී.ඒ.හංසිකා මිය ප්‍රාදේශීය සභාව,පොල්ගහවෙල 037-2243274 polgahawelaps@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරි ඩබ්.ඒ.විජේසිංහ මයා
27 බිංගිරිය ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි වරුණි චම්පිකා හේරත් ප්‍රාදේශීය සභාව,බිංගිරිය 071-3529206 bingiriyaps@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරි රයිෂා බානු  
28 කල්පිටිය ප්‍රා.ස නම්කල නිලධාරි එන්.ටී.හාජිඩ් මයා ප්‍රාදේශීය සභාව,කල්පිටිය 032-2260683 kalpitiya.p.s.@gmail.com
29 මහව ප්‍රා.ස තොරතුරු නිලධාරි එච්.එම්.යූ.එන්.විජේසිංහ මයා ප්‍රාදේශීය සභාව,මහව 071-4797954 037-2275275
30 හලාවත න.ස තොරතුරු නිලධාරි එන්.ඒ.කාන්තිලතා මිය නගර සභාව,හලාවත 071-8055673 chilawurbancouncil@gmail[.com
31 අලව්ව ප්‍රා.ස. තොරතුරු නිලධාරි කේ.ඒ.අයි.එස්.කළුආරච්චි ප්‍රාදේශීය සභාව,අලව්ව 037-2278175 alawwaps@yahoo'com
තොරතුරු නිලධාරි ඩබ්.ඒ.ටී.එන්.වික්‍රමසිංහ
32 කුරුණෑගල ප්‍රා.ස. තොරතුරු නිලධාරි ජී.එල්.අයි.කුලරත්න මිය ප්‍රාදේශීය සභාව ,මල්පිටිය,බෝයගනේ 071 2284140 kurunegalaps@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරි බී.එම්.එම්.ධර්මවර්ධන රාලහාමි මයා 071 6317047
තොරතුරු නිලධාරි ජී.ඒ.එන්.පෙරේරා මයා 071 8139773