වයඹ පළාත් සභාව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු ! 
வடமேற்கு மாகாண சபைக்கு வருக !
Welcome to the North Western Provincial Council !

Naseer Ahamad
ගරු නසීර් අහමඩ් මැතිතුමා

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර

Mobirise Website Builder
ප්‍රධාන අමාත්‍ය

වයඹ පළාත


Deepika Madam
දීපිකා කේ ගුණරත්න මිය

ප්‍රධාන ලේකම්, වයඹ පළාත

පළාත් දෙපාර්තමේන්තු - மாகாண திணைக்களங்கள் - Provincial Departments

ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන - சட்டப்பூர்வ உடல்கள் - Statutory Bodies

Write Us a Message

අප වෙත පණිවිඩයක් / අදහසක් ලබා දෙන්න

අමතන්න - தொடர்புகள் - Contacts

වයඹ පළාත් සභාව ප්‍රධාන පොදු ඇමතුම් දත්ත
வடமேல் மாகாண சபையின் பொதுவான தொடர்புகள்
North Western Provincial Council Common Contacts

දුරකථන - - Phone

+94 37 22 31769

විද්‍යුත් තැපැල - - Email

csnwp@sltnet.lk

ලිපිනය - - Address

වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය - කුරුණෑගල

විවෘතව තබන වේලාවන්
Working Hours

8:30 - 16:15

Address

වයඹ පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය
කුරුණෑගල


Contacts

Email: csnwp@sltnet.lk
Phone: +94 372231769
Fax: +94 372223777

Links Feedback

Please send us your ideas, bug reports, suggestions! Any feedback would be appreciated.